Źródła

Literatura:
Antkowiak Włodzimierz, Lamparski Piotr, Zamki i strażnice krzyżackie ziemi chełmińskiej, Toruń 2000.
Banowski Tadeusz, Z nowomiejskich ołtarzy (1) obraz św. Mikołaja, Drwęca, styczeń 2008, nr 8, s. 1 (wersja elektroniczna: http://www.nowemiasto.livenet.pl/media/wydania/drweca_spec.pdf, 13 kwietnia 2010).
Banowski Tadeusz, Z nowomiejskich ołtarzy (2) „Niewierny Tomasz”, Drwęca, styczeń 2008, nr 8.
Banowski Tadeusz, Z nowomiejskich ołtarzy (3) „Święty Walenty”, Drwęca, styczeń 2008, nr 8.
Betlejewski Antoni, Łąki Bratjańskie. Obrazek historyczny Łąk w powiecie lubawskim, Toruń 1903.
Bilski Stefan, Region brodnicki – historia, zabytki, krajobraz, Toruń 1985.
Bogucki Andrzej, Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” na Pomorzu 1893-1939, Bydgoszcz 1997.
Brückner A., Mitologia słowiańska i polska, Warszawa 1985.
Chudziak Wojciech, Kształtowanie się podziałów plemiennych w strefie chełmińsko-dobrzyńskiej we wczesnym średniowieczu, Toruń 2000.
Cieszyńska Sylwia, Kult Matki Boskiej Łąkowskiej w Łąkach Bratiańskich. Studium Liturgiczne. Praca magisterska napisana na seminarium naukowym z Liturgiki pod kierunkiem ks. dr hab. Władysława Nowaka.
Czubak Czesław, Alles In Ordnung? Listy do Lagerkommandanta, Warszawa 1970.
Dejna Karol, Dialekty polskie, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 1973.
Diecezja Toruńska, historia i teraźniejszość, T. 10, dekanat lidzbarski, praca zbiorowa, pod red. ks. Stanisława Kardasza, Toruń 1999.
Diecezja Toruńska, historia i teraźniejszość, T. 13, dekanat nowomiejski, praca zbiorowa, pod red. Ks. Stanisława Kardasza, Toruń 1998.
Dulnicz Marek, Moszczyński A. Waldemar, Grody pogranicza nad górną Wkrą – system czy chaos? [w:] Pogranicze polsko – pruskie i krzyżackie (II), pod red. Kazimierza Grążawskiego, Włocławek – Brodnica 2007.
Falkowski Jan, Ziemia lubawska, Toruń 2006.
Frydrychowicz R., Podania ludowe na Pomorzu z czasów wojen napoleońskich, Pelplin 1922.
Gąssowski Jerzy, Mitologia Celtów, Warszawa 1978.
Gizewiusz Gustaw, Skarga Mazura, samoobrona Gustawa Gizewiusza Ewangelickiego kaznodziei polskiego kościoła w Ostródzie w Prusach Wschodnich przeprowadzona przed Prowincjonalnym Kolegium Szkolnym prowincji pruskiej, Olsztyn 2004.
Grążawski Kazimierz, Ziemia lubawska, na pograniczu słowiańsko – pruskim w VIII – XIII w. Studium nad rozwojem osadnictwa, Olsztyn 2009.
Grążawski Kazimierz, Osadnictwo w dorzeczu środkowej Drwęcy, Toruń 1999.
Grążawski Kazimierz, Dynamika i struktura zasiedlania rejonu środkowej Drwęcy we wczesnym średniowieczu, Toruń 1999.
Gmina Nowe Miasto Lubawskie – przewodnik krajoznawczy, Toruń 1997.
Grabowski Stanisław, Z dziejów Kurzętnika i okolic, Warszawa 2008.
Grabowski Stanisław, W cieniu bratiańskiego zamku. Z dziejów Gminy Nowe Miasto Lubawskie, Warszawa 2010.
Gwiździny – obóz pracy przymusowej [w:] Gmina Nowe Miasto Lubawskie, przewodnik krajoznawczy, Toruń 1997.
Grodziński Juliusz, Niezwyciężeni, Warszawa 1970.
Janik S., Szkic do mitologii słowiańskiej, Elbląg 2000.
Jakóbczyk Witold, Historyczna rola Bibliotek Ludowych pod zaborem pruskim, Poznań 1980.
Jeda Jan, Korecki Andrzej, Nowe Miasto Lubawskie – gorzki smak wolności, Nowe Miasto Lubawskie 1996.
Jonowska Grażyna, Józef Leliwa – Piotrowicz kronikarz ziemi lubawskiej, Pelplin 2006.
Karpus Zbigniew, Nowe Miasto Lubawskie w latach II wojny światowej (1939 – 1945) [w:] Nowe Miasto Lubawskie, Zarys dziejów, praca zbiorowa, pod red. Mieczysława Wojciechowskiego, Nowe Miasto Lubawskie 1992.
Kozłowski Ryszard, Nowe Miasto Lubawskie w latach 1945 – 1990 [w:] Nowe Miasto Lubawskie, Zarys dziejów, praca zbiorowa, pod red. Mieczysława Wojciechowskiego, Nowe Miasto Lubawskie 1992.
Ks. Alojzy Fridrich T. J., Historye Cudownych Obrazów Najświętszej Maryi Panny w dyecezyi chełmińskiej i warmińskiej, Pelplin 1914.
Ks. Józef Dembieński, Radości mało – goryczy dużo, opracował, przygotował do druku i wstępem poprzedził Andrzej Bukowski, Warszawa 1985.
Ks. Józef Dembieński, Nowomiejskie wspomnienia 1920 – 1939, opracował, przygotował do druku, wstępem i przypisami opatrzył dr Andrzej Korecki, Nowe Miasto Lubawskie 2004.
Ks. Józef Dembieński, Moje wspomnienia z czasów okupacji i po niej, (wspomnienia nie zostały wydane, oryginał znajduje się w Bibliotece Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie, kopia w posiadaniu autora), 28 maja 1958.
Ks. Stefan Rejewski, ks. Edward Trzeciak, dr Andrzej Korecki, Sanktuarium Matki Boskiej Łąkowskiej w Nowym Mieście Lubawskim, Nowe Miasto Lubawskie 2003.
Korecki Andrzej, Nowe Miasto Lubawskie w czasach Drugiej Rzeczypospolitej (1920 – 1939) [w:] Nowe Miasto Lubawskie, Zarys dziejów, praca zbiorowa, pod red. Mieczysława Wojciechowskiego, Nowe Miasto Lubawskie 1992.
Korecki Andrzej, Sanktuarium Maryjne w Łąkach Bratiańskich, Pelplin 2002.
Korecki Andrzej, Ludzie ziemi nowomiejskiej, Nowe Miasto Lubawskie 2000.
Korecki Andrzej, Winnica Pańska dekanatu nowomiejskiego, Pelplin – Nowe Miasto Lubawskie 2001.
Korecki Andrzej, Z dziejów gminy Grodziczno, Pelplin 2003.
Korecki Andrzej, Gmina Kurzętnik 1990 – 2005, Pelplin 2005.
Korycka Wanda, Dawne dzieje [w:] Nowe Miasto, z dziejów miasta i powiatu, praca zbiorowa, pod red. Witkowskiego Zbigniewa, Olsztyn 1963.
Kowalczyk Elżbieta, Dzieje granicy mazowiecko krzyżackiej. Między Drwęcą a Pisą, Warszawa 2003.
Klemens Edward, Lidzbark Welski. Dzieje miasta i gminy, Warszawa 1992.
Kujawski Jan, Zatartym tropem – harcerstwo, konspiracja we wspomnieniach nowomieszczanina, Toruń 2002.
Landowski Roman, Dawnych obyczajów rok cały. Między wiarą, tradycją i obrzędem, Pelplin 2007.
Leliwa – Piotrowicz Józef, Ziemia lubawska w legendzie, Nowe Miasto Lubawskie 1934.
Leliwa – Piotrowicz Józef, Pojezierze Brodnickie, Nowe Miasto Lubawskie 1935.
Lityński Marek, Goleń Jan, Drwęca oraz Wel i Pojezierze Brodnickie, Warszawa 2003.
Łęga Władysław, O składnikach etnograficznych Pomorza w wiekach ubiegłych, Zapiski TNT, t. 6.
Łęga Władysław, Ziemia chełmińska. Prace i materiały etnograficzne, T. XVII, Wrocław 1961.
Łukaszewski Antoni, Między wojnami [w:] Nowe Miasto, z dziejów miasta i powiatu, praca zbiorowa, pod red. Witkowskiego Zbigniewa, Olsztyn 1963.
Łowmiański Henryk, Religia Słowian i jej upadek (w. VI - XII), Warszawa 1979.
Łowmiański Henryk, Początki Polski, z dziejów Słowian w I tysiącleciu n.e., Warszawa 1964.
Łowmiański Henryk, Religia Słowian i jej upadek, Warszawa 1986.
Makowiecki Daniel, Gospodarka hodowlano – łowiecka w dorzeczu środkowej Drwęcy we wczesnym średniowieczu, Toruń 1999.
Marciniak Marian, Pradzieje regionu brodnickiego [w:] Brodnica siedem wieków miasta, pod red. Jerzego Dygdały, Brodnica 1998.
Marcinkowski Dariusz, Ród Działyńskich patron szkoły w Bratianie, Nowe Miasto Lubawskie 2004.
Mazury, Warmia, Suwalszczyzna na weekend, Bielsko – Biała 2008.
Nadolski Andrzej, Grunwald 1410, Warszawa 2003.
Nowe Miasto Lubawskie – parafia pw. św. Tomasza Apostoła [w:] Diecezja Toruńska, historia i teraźniejszość, T. 13, dekanat nowomiejski, praca zbiorowa, pod red. Ks. Stanisława Kardasza, Toruń 1998.
Niecio Jerzy, Rycerz Herkus Monte Wódz Natangów (wersja elektroniczna: http://jdrazkow.scholaris.pl/HM/herkus.htm).
Ochocki Ludwik, Nowe życie [w:] Nowe Miasto, z dziejów miasta i powiatu, praca zbiorowa, pod red. Witkowskiego Zbigniewa, Olsztyn 1963.
Okulicz Jerzy, Pradzieje [w:] Działdowo z dziejów miasta i powiatu, Olsztyn 1966.
Okulicz – Kozaryn Łucja, Dzieje Prusów, Wrocław 1997.
Poraziński Jarosław, Nowe Miasto Lubawskie w czasach Rzeczypospolitej Szlacheckiej (1466 – 1772) [w:] Nowe Miasto Lubawskie, Zarys dziejów, praca zbiorowa, pod red. Mieczysława Wojciechowskiego, Nowe Miasto Lubawskie 1992.
Puwalski Krzysztof, Przyroda powiatu Nowomiejskiego, Nowe miasto Lubawskie 2006.
Radzimiński Andrzej, Nowe Miasto Lubawskie w średniowieczu [w:] Nowe Miasto Lubawskie, Zarys dziejów, praca zbiorowa, pod red. Mieczysława Wojciechowskiego, Nowe Miasto Lubawskie 1992.
Radzimiński Andrzej, Chrystianizacje i ewangelizacja Prusów, Toruń 2008.
Radzimiński Andrzej, Kościół w Państwie Zakonu Krzyżackiego w Prusach 1243 – 1525, Malbork 2006.
Rozynkowski Waldemar, Powstanie i rozwój sieci parafialnej w diecezji chełmińskiej w czasach panowania zakonu krzyżackiego, Toruń 2000.
Rochnowski Henryk, Położenie i środowisko geograficzne [w:] Nowe Miasto Lubawskie, Zarys dziejów, praca zbiorowa, pod red. Mieczysława Wojciechowskiego, Nowe Miasto Lubawskie 1992.
Ruczyński Teofil, Opowiadania z pogranicza, Łódź 1973.
Ruczyński Teofil, Z tamtych lat, Warszawa 1977.
Skłodowska – Antonowicz Kalina, Zbieractwo, łowiectwo, hodowla zwierząt, transport i komunikacja lądowa – zwyczaje i obrzędy doroczne, Toruń 1969.
Słownik Wyrazów Obcych, PWN, Warszawa 1993.
Sperski Eugeniusz, Drwęca i jej dorzecze, przewodnik kajakowy, Warszawa 1974.
Standara Bernard Jacek, Gawędy Klimka z Dybzaka, Lubawa 1997.
Stanny Paweł, Kurzętnik 1410 - bitwa, której nie było, Toruń 2006.
Sypek Robert, Zamki i obiekty warowne Państwa Krzyzackiego, Pomezania, Ziemia Sasińska i Lubawska, cz. 2, Warszawa 2000.
Sypkowie Agnieszka i Robert, Krzyżacy podgój Prus – dzieje militarne, Warszawa 2004.
Ścibor Elżbieta, Okupacja [w:] Nowe Miasto, z dziejów miasta i powiatu, praca zbiorowa, pod red. Witkowskiego Zbigniewa, Olsztyn 1963.
Śliwiński Józef, Lubawa. Z dziejów miasta i okolic, Olsztyn 1982.
Śliwiński Józe, Lubawski strój ludowy (w rekonstrukcji Wiesławy Standary), Gazeta Olsztyńska, nr 14 z 18 11978.
Śliwiński Józef, Z dziejów tradycji grunwaldzkiej w lubawskiem, Lubawa 1982.
Śliwiński Józef, Folklor okolic Lubawy, Warmia i Mazury, 1979, nr 1.
Śliwiński Józef, Weselisko po lubawsku, Nasza Wieś, nr 2 z 1411979.
Swat Robert, Urbanistyka średniowiecznej Lubawy - http://www.ick.ilawa.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=46:urbanistyka-redniowiecznej-lubawy&catid=36:zabytki&Itemid=53
Taliński Andrzej, Dzieje parafii Nowe Miasto Lubawskie do 1772 roku, Pelplin 1989. Praca dyplomowa napisana na Seminarium Historii Kościoła, pod kierunkiem ks. dra Anastazego Nadolnego (maszynopis).
Wajda Kazimierz, Nowe Miasto Lubawskie w latach 1772 – 1914 [w:] Nowe Miasto Lubawskie, Zarys dziejów, praca zbiorowa, pod red. Mieczysława Wojciechowskiego, Nowe Miasto Lubawskie 1992.
Wojciechowski Edmund, Warmia i Mazury w Polsce Ludowej, Olsztyn 1985.
Wojciechowski Mieczysław, Nowe Miasto Lubawskie w latach 1914 – 1920 [w:] Nowe Miasto Lubawskie, Zarys dziejów, praca zbiorowa, pod red. Mieczysława Wojciechowskiego, Nowe Miasto Lubawskie 1992.
Wroniszewski Jan, Wenta Jarosław, Corpus Inscriptionum Poloniae, tom IX, zeszyt I Lubawa i okolice, Toruń 1995.
Wróblewski Jan, Polskie biblioteki ludowe w zaborze pruskim i na terenie Rzeszy Niemieckiej w latach 1843-1939, Olsztyn 1975.
Ziajka Władysław, Ziemia [w:] Nowe Miasto, z dziejów miasta i powiatu, praca zbiorowa, pod red. Witkowskiego Zbigniewa, Olsztyn 1963.

Przewodniki:
Barczykowski Krzysztof, Dolina Drwęcy, przewodnik turystyczny, Toruń 2008.
Błachowski Aleksander, Z biegiem Drwęcy - przewodnik, Toruń 2008
Bogucki Ryszard, Kraina Drwęcy i Pasłęki, przewodnik turystyczny, Olsztyn 2008.
Czyżewski Andrzej, Herman Andrzej, Urbański Andrzej, Gmina Nowe Miasto Lubawskie – przewodnik krajoznawczy, Toruń 1997.
Sperski Eugeniusz, Drwęca i jej dorzecze, przewodnik kajakowy, Warszawa 1974.
Kapiński Jarosław, Grodzka Wanda, Przewodnik po zabytkach kultury materialnej Welskiego Parku Krajobrazowego, Olsztyn 2005.
Welski Park Krajobrazowy, przewodnik przyrodniczy, praca zbiorowa pod red. Tomasza Załuski, Mirosława Szczepańskiego, Andrzeja Urbańskiego, Szczepana Buraka, Lidzbark 2010.
Orłowicz Mieczysław, Ilustrowany przewodnik po województwie pomorskim, Lwów – Warszawa 1923.
Park Krajobrazowy Wzgórz Dylewskich – przewodnik ilustrowany, Jerzwałd 2000.
Parki narodowe i krajobrazowe w Polsce – nawigator turystyczny, Warszawa 2008.
Polska niezwykła, przewodnik województwo warmińsko – mazurskie, Demart, Warszawa 2008.
Puwalski Krzysztof, Przyroda powiatu Nowomiejskiego, Nowe miasto Lubawskie 2006.
Skurzyński Piotr, Ziemia chełmińska - przewodnik turystyczny, Gdynia 2006.
Welski Park Krajobrazowy, przewodnik przyrodniczy, praca zbiorowa pod red. Tomasza Załuski, Mirosława Szczepańskiego, Andrzeja Urbańskiego, Szczepana Buraka, Lidzbark 2010.
Zielski Andrzej, Iwicki Stefan, Brodnicki Park Krajobrazowy, przewodnik przyrodniczo – krajoznawczy, Warszawa 1990.
Żuromski Kazimierz, Pradzieje [w:] Województwo bydgoskie. Krajobraz, dzieje, kultura, gospodarka, Poznań 1973.

Czasopisma:
Brodnica – Nowe Miasto. Okruchy historii naszego regionu na starych rycinach, malowidłach i zapiskach, Gazeta Nowomiejska, piątek – czwartek 30 października – 5 listopada 2009.
Ćwiek Jerzy, Ścieżka od Drwęcy aż po sam zamek, Gazeta Nowomiejska, 7 – 13 maja 2010.
Domżalski Jarosław Robert, Mury, które chroniły przez pół tysiąca lat, Drwęca, nr 1, styczeń – marzec 2007.
Herb powiatu nowomiejskiego, Drwęca, nr 5/2000.
Herby szlacheckie, Drwęca ,nr 3, 1994.
Jeda Jan, Życie i śmierć „Cichego” (1), Drwęca, nr 4, 1990 rok.
Jeda Jan, Życie i śmierć „Cichego” (2), Drwęca, nr 5, 1990 rok.
Jeda Jan, Życie i śmierć „Cichego” (3), Drwęca, nr 6, 1990 rok.
Jeda Jan, Życie i śmierć „Cichego” (4), Drwęca, nr 7/8, 1990 rok.
Jeda Jan, Życie i śmierć „Cichego” (5), Drwęca, nr 9, 1990 rok.
Jeda Jan, Życie i śmierć „Cichego” (6), Drwęca, nr 10, 1990 rok.
Jeda Jan, Życie i śmierć „Cichego” (7), Drwęca, nr 11, 1990 rok.
Jeda Jan, Życie i śmierć „Cichego” (8), Drwęca, nr 12, 1990 rok.
Jeda Jan, Życie i śmierć „Cichego” (9), Drwęca, nr 1, 1991 rok.
Jeda Jan, Życie i śmierć „Cichego” (10), Drwęca, nr 2, 1991 rok.
Jeda Jan, Życie i śmierć „Cichego” (11), Drwęca, nr 3, 1991 rok.
Jeda Jan, Życie i śmierć „Cichego” (12), Drwęca, nr 4, 1991 rok.
Kopiczyński Adam, Wel – rzeka zapomniana, Drwęca, nr 9, 1996.
Korecki Andrzej, Powiat lubawski (nowomiejski) przed wybuchem II wojny światowej, Drwęca, nr 5, wrzesień 2009.
Korecki Andrzej, Historyczna Ziemia Lubawska, Drwęca, marzec 2009.
Kotkowska Aleksandra, Kopiczyński Adam, Brodnicki Park Krajobrazowy, czyli „Cudze chwalicie swego nie znacie” , Drwęca, nr 5. 1996.
Kowalewski Krzysztof, Wielka wojna (I), Polityka – pomocnik historyczny, wydanie specjalne, 4/2010.
Kurzętnik, Kalendarz Łąkowski, dodatek do Głosu Mazurskiego na rok 1930.
Lipy pod Lubawą, Kalendarz Łąkowski, dodatek do Głosu Mazurskiego na rok 1930.
Lubawa „Między przeszłością a przyszłością”, (folder, broszurka turystyczna), pod red. Swat Robert, Zelma Wioletta.
Łydziński Mieczysław, Pochodzenie nazwy Drwęca, Drwęca, nr 3, 2000.
Łydziński Mieczysław, W średniowiecznym grodzie, Drwęca, nr 11 – 12/2000.
Pączkowski Łukasz, Muzeum jest super, ale słabo wypromowane, Gazeta Nowomiejska, 31 lipca – 6 sierpnia 2009.
Rzemiosła znane i mniej znane, Drwęca, marzec 2009.
Sanktuarium Matki Boskiej Łąkowskiej w Łąkach Bratiańskich, Drwęca, 6 – 7 – 8/1991.
Skrobek Marcin, Rzemiosło wojenne, Polityka – pomocnik historyczny, wydanie specjalne, 4/2010.
Szkic historyczny Klasztoru Łąkowskiego, Kalendarz Łąkowski, dodatek do Drwęcy na rok 1934.
Ulatowski Stanisław, Nasze gotyckie perełki z kościoła trafią do Malborka, Gazeta Nowomiejska, 23 – 29 kwietnia 2010.
Ulatowski Stanisław, Atrakcyjnie przed grunwaldzką rocznicą, Gazeta Nowomiejska, 8 – 14 stycznia 2010.
Ulatowski Stanisław, Twarzą w twarz, Gazeta Nowomiejska, 25.09 - 1.10.2009.
Wybuch wojny oczyma Nowomieszczanina (Z pamiętnika wybrał i udostępnił Krzysztof Kliniewski), Drwęca, nr 5, wrzesień 2009.
Uratował łąkowską figurkę spod gruzu, Gazeta Nowomiejska, 4 – 10 września 2009.
Zwyczaje i wierzenia ludowe w Złotowie pod Lubawą, Zapiski Towarzystwa Naukowego w Toruniu, T. VI, nr 5 i 6.


Atlasy i słowniki:
Dzieje Polski – Atlas ilustrowany, wydawca Demart SA, Warszawa 2008.
Słownik historyczno – geograficzny ziemi chełmińskiej w średniowieczu, pod red. Biskup Marian, Wrocław 1971.
Sulimierski Filip, Walewski Władysław, Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Warszawa 1880-1902 (wersja elektroniczna: http://dir.icm.edu.pl/pl).

1 komentarz: